Tuesday, August 27, 2013

کولی گریهای مضحک فیس بوکی و دیگر قضایا - زری اصفهانی

کمی به این عکس که از صفحه فیس بوک یک عضو مستعفی  شورای ملی مقاومت و کسی که میگوید درسی سال گذشته یک آن از مبارزه با جمهوری اسلامی غافل ر نشده است و کسی که پزشک متخصص هم هست و از زمره انتلکچوآل ها هم هست  نگاه کنید . بعضی نوشته ها گاهی آدم را بهراس می انداز د که آیا یک عده دچار یک نوع  جنون پیری جمعی شده اند؟ من از خواندن این صفحات فیس بوک و نوشته های کسانی که بهرحال زمانی روی آنها حساب میکردم و آنها را

 انسان های مترقی و مبارز و پیش کسوت میدانستم  احساس عجیبی دارم . مخلوطی از دلسوزی و خنده و افسوس و اما داستان این نوشته های فت و فراوان اینها دراین روزها اصلا  چیست ؟
یک نفر زنگ زده است به سیمای آزادی و فرد دیگری را تهدید کرده است . آنهم نه تهدید کشتن و چنین چیزی . گفته است یک روز بند از بند همه تان جدا میکنیم . معمولا این  یک اصطلاح برای فرو پاشی جمهوری اسلامی است که خیلی جاها نوشته میشود و گفته میشود . مسئول آن برنامه در سیمای آزادی هم سکوت کرده است ! گویا که او باید معلم اخلاق طرف میشد و او  را ادب میکرد که دیگر اینطوری حرف نزند .که اینکار را نکرده است و اصلا هم معلوم نیست که این سخن را شنیده باشد چون آنقدر فکر و مشغله و دغدغه دارد که خیلی حرفهایی را که تلفنی ملت میزنند گوش نمیدهد و نمیشنود مثل دیگر مسئولین برنامه های تلفنی !حالا همین جماعت جنون زده   و ایل وقبیله کولیگران وسرنشینان  اتوبوس های  بی ترمز و بی دنده که مستقیم دارند به عالم هپروت میروند، دست گرفته اند و هرروزیک مطلب جدید مینویسند که آن فرد ایکس ، فرد ایگرگ را تهدید به مرگ کرده است و مسئول برنامه چیزی نگفته است پس مسئول این کشتاری که هنوزالبته  انجام نشده است و بند هایی که هنوز ازهم جدا نشده اند یعنی مسئول برنامه ،  از همین الان باید برود دادگاه و جوابگو باشد و همچنین از فرد تهدید شده هم عذر خواهی کند و لابد یک میلیون دلار هم به او جریمه بدهد !! و حالا آن فرد که اینهمه  مورد  بی احترامی وخطر قرار گرفته است کیست ؟ هما ن کسی است که نزدیک به 230 صفحه اتهام خالص به رهبر گروه اصلی اپوزیسیون و البته به همه اعتقادات و عواطف و ارزش های همان فرد تلفن کننده  زده است و هیچکس هم نخواسته است که اورا ببرد دادگاه !! و هیچکس هم با کولیگری و های و هوی نخواسته است که او بیاید عذرخواهی کند از همه هزاران نفری که به آنها تهمت زده است و به آنها توهین کرده است و همه سوابق و ارزش ها و اعتقادات آنها را به راحتی لگد کوب کرده است و با غیط و کین عجیب و غریبی زیر پایش له کرده است .! می بینید چه جهان عادلانه ای است و چقدر دنیا غرق عدالت است و این پیران از خواب پریده  که جیغ و دادشان گوش فلک را کر کرده است چقد ر انسان های خوب و عادلی هستند که لنگه شان درهیچ جای جهان هم پیدا نمیشود .! از بسکه با عدالت اند ومتین و خوش سخن و خوش قلم و عطر وگلاب زده که از نوشته هایشان هم بوی مشک و عبیر و عنبر ! همینطوری  درهوا و فضا جاریست !و تازگی ها جوری می نویسند که آدم فکر میکند تمام مدت نوشتن  درتوالت بسر می برده اند  و تصویرهای خیلی خوشایندشان را در همان جا درکلماتشان جا میداده اند و چند کار را یک جا با هم انجام میداده اندن
آهای ای اهالی  شهر کولیها  و اهالی  هیاهوهای مضحک صد من یک غاز   باور کنید درهمین تلویزیون های کشورهای غربی که مکه و مدینه شما هم هستند روزی هزار بار زنگ میزنتد و رئیس جمهور آمریکا را فحش میدهند و چیزهای دیگر هم میگویند . هیچکس هم به کارشان کاری ندارد چون آنها مسئول حرفهای یک نفر دیگر نیستند . درضمن درکشورهای دموکراتی که شما اینقدر شیفته آنها شده اید و صبح و  ظهر و شب دارید به قبله گاه های دموکراسی تان نماز میخوانید حرف زدن را برابر عمل حساب نمی کنند .اگر اینطور بود وهرکسی هرحرفی میزد را میگرفتند که باید تمام شهر را مثل ایران پراز زندان میکردند . کارهای شما ای جماعت پیران جنو ن پیری گرفته مزخرف است . مسخره است . وقاحت و بیشرمی است و حقیقتا خواندن این چرندیات شما آدم را دچار استفراغ میکند . همه شما ها نیاز به روانپزشک دارید و نیاز به دارو دارید که کمی به شما آرامش بدهد . و بگذارد حداقل شبها بخوابید و کمتر درمیان نوشته ها و گفته های دیگران کنکاش کنیدو بگردید و نکته پیدا کنید و قال و داد راه بیندازید . کارهای شما دیگر از حد افراط و تفریط هم گذشته است و شده اید مضحکه عام و خاص . بروید بگیرید کمی بتمرگید . اگر حقیقتا میخواهید به ایران برگردید . بروید ایران . هیچکس دیگر کاری با شما ندارد . دوران جدیدیست که مثل دوران خاتمی است . این حسن روحانی هم بسیار علاقمند است که برای شما در  فرودگاه تهران گل بیاورد و کیک و شیرینی وبرایتان اسپند دود کند  روی سرتان نقل و نبات  بریزد و برایتان عربی برقصد . ول کنید این معرکه گیریها را . میخواهید بروید ایران . بابا جان بروید . هیچکس جلوی شما را نمیگیرد ولی اینقدر به همه چیز خودتان دیگر گند نزنید . اینقدر آبروی گذشته خودتا ن را نبرید . هرچه داشتید از گذشته را که درجعبه های کادویی شیک و پیک برای آخوندها ارسال کردید و بعضی ها را هم برای خانواده سلطنتی و شهبانو فرح و شاهزاده اش . دیگر چیزی از گذشته برای شما نمانده است که هی دارید بیشتر حراجش میکنید و بیشتر آتش به مال خودتان میزنید و با این نوشته های بند تنبانی و هیاهوهای آنچنانی خودتان را کرده اید دلقک همه ملت . بروید ایران . باورکنید برایتان بهتر از این است که اینجا بمانید و خودتان را بیشتر خراب کنید . حداقل شاید یک تظاهراتی بود درآن شرکت کردید . یک جایی کار مثبتی برای مردم کردید . شما که دیگر هیچ تضادی با جمهوری اسلامی ندارید و آنقدر عقب رفته اید که دیگر شاه را هم درقبرش زیارت کرده اید برای چه اینقدر خودتان را خوار وخفیف میکنید  وهی عقب تر و عقب تر میروید ؟ باورکنید درایران بودن و حداقل باری از دوش مردم برداشتن بهتر است از این بساط کولیگری در فیس بوک که شما ، همه شما براه انداخته اید . جناب دکتر قصیم ، باورکنید دیگر درایران کسی با شما کاری ندارد . همه دست شما را هم خواهند بوسید . بخصوص که دوران حسن روحانی هم هست و مثل زمان خاتمی تبلیغ هم میکند که بیائید و کسی با شما کاری ندارد . شما هم بروید . مگرفریباه هشترودی نرفت ؟ مگر الهه خواننده نرفت . و زن متین دفتری و خیلی های دیگر که با شورای ملی مقاومت بودند ؟ آنجا شاید از علم طب خودتان هم به مردم محروم گوشه و کنار ایران بتوانید ثمری برسانید . و بقیه آن ایل هم  درایران بهتر میتوانید  کار مثبتی بکنید . آخر این چیست ؟ این داستانی که راه انداخته اید و ول کنش هم نیستید ؟ این مثلا جنگ با جمهوری اسلامی است ؟ مثلا مبارزه است ؟ مثلا کمک به مردم ایران است ؟ مثلا طرف کارگران و بدبخت ها و بیچاره ها را گرفتن است ؟ مثلا کمک به حفظ محیط زیست است ؟ باورکنید راه حل مشکل شما این است که بروید ایران .اگر قراراست که همراه و همگام و کمک کار جمهوری اسلامی درفیس بوک باشید چرا اینقدربه خودتان رنج میدهید و بعد از شاید سی سال به دیداروطنتان هم نمیروید ؟ میشود همکاری با جمهوری اسلامی را درایران هم انجام داد . کنار اصلاح طلب ها شاید کارهای دیگری هم برایتان باشد . یا درحیطه شغلی تان بلاخره کاربرایتان زیاد است .ولی این جا درخارج از ایران ماندن و اینهمه هیاهوی بیفایده و جنون آمیز راه انداختن به غیر از اینکه باعث مرگ زود رس شما از  فشار خون و بالارفتن قند و کلسترول و اوره و اسید اوریک و هزار چیز دیگرتا ن میشود چه  فاید ه دیگری دارد ؟ی